Začíname aj v roku 2020 – pozývame

 Rada mládeže Žilinského kraja a Krajský stredoškolský parlament

vyhlasuje pre žiacke školské rady 4. ročník

„Olympiády žiackych školských rád  stredných škôl Žilinského kraja 2020“

Aktivita je realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Aktivity Olympiády je možné realizovať od 5. októbra 2020 do 30. novembra 2020.

Vyvrcholením Olympiády bude finálová Konferencia žiackych školských rád, ktorá sa uskutoční 15.12.2020 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Účastníci Olympiády:

Do Olympiády sa môže zapojiť každá žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) pôsobiaca na strednej škole na území  Žilinského kraja.

Termín konania Olympiády:

Aktivity Olympiády je možné realizovať od 05. októbra 2020 do 30.novembra 2020

Priebeh Olympiády:

Olympiáda obsahuje viaceré aktivity, do ktorých je možné zapojiť sa.  Potrebné je zapojiť sa aspoň do jednej z aktivít.

AKTIVITA 1: DOBRÉ VZŤAHY V ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADE

Cieľ aktivity: vytvoriť dobré a dôveryhodné vzťahy v kolektíve žiackej školskej rady, príp. s inou žiackou školskou radou. Žiacka školská rada ako príklad nasledovania hodného kolektívu pre spolužiakov.

Súčasťou aktivity budú nasledovné 2 aktivity, z ktorých je možné realizovať obe alebo len jednu, podľa vlastného uváženia:

Teambuilding pre členov žiackej školskej rady zo školy.

Teambuilding pre členov žiackych školských rád z dvoch škôl.

 O aktivitách viac:

1/ Teambuilding pre členov žiackej školskej rady zo školy. Členovia ŽŠR zrealizujú aktivitu na spoznanie členov, budovanie vzťahov a kolektívu, oboznámia sa s poslaním na škole a pod. Aktivita by mala trvať min. 3 hodiny.

2/ Teambuilding pre členov žiackych školských rád z dvoch škôl. ŽŠR z 2 škôl zorganizujú spoločný teambuilding zameraný sa vzájomné spoznanie sa, podelenie skúseností, príp. ďalšiu spoluprácu a pod. Výber škôl je na rozhodnutí ŽŠR. Aktivita by mala trvať min. 4 hodiny.

 AKTIVITA 2: INŠPIRÁCIA AKO MOTIVÁCIA

Cieľ aktivity: motivovať žiakov školy príkladom inšpiratívneho žiaka školy (bývalého alebo súčasného).

O aktivitách viac:

Aktivita je zameraná na súčasných žiakov školy a realizuje sa na území školy. ŽŠR zabezpečí kreatívnou formou realizáciu prezentácie o žiakovi (bývalom alebo súčasnom) zo školy, ktorý môže byť inšpiratívnym príkladom pre ostatných. Nápaditosti a forme zviditeľnenia hodnôt prezentovanej osoby  sa medze nekladú.

Z týchto 2 aktivít je potrebné urobiť jeden VLOG (Video blog) s dĺžkou max. 10 min. Vo VLOGU okrem iného bude uvedený aj počet zapojených osôb do jednotlivých aktivít. VLOG je potrebné odoslať  do 2.12.2020 cez http://www.uschovna.cz/ na e-mailovú adresu rmzk@rmzk.sk .

AKTIVITA 3: ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA POZDRAVUJE OSOBNOSŤ

Cieľ:  Zviditeľniť školu, žiakov, žiacku školskú radu pred širokou verejnosťou a dôležitými osobnosťami.

O aktivitách viac:

ŽŠR po vzájomnej dohode si vyberie osobnosť podľa vlastného uváženia a pošle mu kreatívny pozdrav z príležitosti medzinárodného dňa pozdravov. (Tento deň je 21.11.) Forma pozdravu môže byť video, plagát a iné originálne nápady. Osobnosť, ktorú si vyberie, má byť osoba, ktorá pôsobí/pôsobila mimo školy (napr. herec, politik, nejaký „hrdina“, lekár, príkladný rodič, učiteľ a pod.). Pozdrav môže poslať poštou, kuriérom, elektronicky alebo osobne odovzdať.

Aktivitu je potrebné zrealizovať v priebehu mesiaca november. Po jej zrealizovaní ŽŠR doručí do 2.12.2020 kópiu pozdravu na mail:: rmzk@rmzk.sk

Prémiová (bonusová) aktivita: FOTO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY S JEJ MOTTOM

ŽŠR doručí na mail rmzk@rmzk. sk  zaujímavú fotografiu kolektívu ŽŠR školy s krátkym mottom ŽŠR, ktorým sa riadi a vystihuje ŽŠR. Fotografie ŽŠR budú uverejnené na facebooku a instagrame RMŽK. Úlohou ŽŠR bude získať čo najviac LIKE k fotke. LIKE z facebooku a instagramu sa budú sčítavať. ŽŠR, ktorá získa najviac LIKE bude odmenená na konferencii. Súťaž bude bežať od 12.-19.11.2020. Fotografiu s mottom je potrebné zaslať na uvedený mail rmzk@rmzk.sk do 10.11.2020.

 

Hodnotenie aktivít

a/ vlogov (aktivita 1 a 2):

1/ Zapojená ŽŠR doručí VLOG v rozsahu max.10 minút do 2.12.2020 cez http://www.uschovna.cz/ na e-mailovú adresu rmzk@rmzk.sk

Doručené vlogy bude hodnotiť 7 členná porota (zástupcovia: RMŽK, VÚC, škôl).

Komisia vyberie zo všetkých doručených max. 10 vlogov a tie postúpia na prezentáciu na Konferencii ŽŠR, ktorá bude 15.12.2020 v Kongresovej sále ŽSK v Žiline.

Ohodnotené videá tu získajú Cenu poroty.  Zároveň počas konferencie bude môcť každý z účastníkov udeliť body na prezentované vlogy. Výsledkom bude získanie Ceny sympatie. 

b/ pozdrav (aktivita 3)

Po zrealizovaní odoslania pozdravu ŽŠR doručí do 2.12.2020 kópiu pozdravu na mail: rmzk@rmzk.sk.

Doručené pozdravy bude hodnotiť 7 členná porota (zástupcovia: RMŽK, VÚC, škôl).  Ocenenie Top pozdrav získajú prvé 3 pozdravy, ktoré získajú najviac bodov od komisie.

c/  foto ŽŠR s mottom (prémiová aktivita)

Fotografiu s mottom je potrebné zaslať na mail rmzk@rmzk.sk  do 10.11.2020. Všetky doručené fotografie budú zverejnené na facebooku a instagrame RMŽK. Súťaž bude bežať od 12.-19.11.2020. Úlohou ŽŠR bude získať čo najviac LIKEov k fotke svojej ŽŠR.

LIKE z facebooku a instagramu sa budú sčítavať. Po tomto termíne už ďalšie LIKE nebudú pripočítavané. Víťazná ŽŠR získa Cenu LIKE, ktorá jej bude udelená na konferencii ŽŠR.

Prihlásenie do Olympiády:

Do Olympiády sa môže ŽŠR prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára: https://lnk.sk/wv28

Formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 4.10.2020

Olympiáda beží od 05.10.2020-30.11.2020

Finálová Konferencia žiackych školských rád s vyhodnotením Olympiády bude v termíne 15.12.2020.

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu rmzk@rmzk.sk